ΟΙ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΜΙΑΝ

P1060771Για την τεκμηρίωση, τη μελέτη και την ανάδειξη της νεολαιίστικης δράσης κατά την περίοδο 1950–1974 η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθειες συγκρότησης σχετικών συλλογών: αρχειακές συλλογές με πρωτογενές και δευτερογενές υλικό, χειρόγραφο ή έντυπο, φωτογραφικό αρχείο, συλλογή ημερήσιου και περιοδικού τύπου, κυρίως της νεολαίας, αρχείο μαρτυριών προφορικής ιστορίας, συλλογή ιστορικών εκθεμάτων και κειμηλίων, καθώς και τη δημιουργία ειδικής χρηστικής βιβλιοθήκης. Οι αρχειακές συλλογές της ΕΜΙΑΝ αποτελούνται από τεκμήρια που συγκέντρωσαν, διαφύλαξαν και διέσωσαν, με μεγάλους κινδύνους, στελέχη και μέλη οργανώσεων του φοιτητικού και νεολαιίστικου αριστερού κινήματος της εποχής. Δικά τους γραπτά, αποφάσεις και πρακτικά συλλογικών σωμάτων σπουδαστικών συλλόγων, οργανώσεων και κινήσεων, ανακοινώσεις, αλληλογραφία, προκηρύξεις και φέιγ-βολάν φοιτητικών οργανώσεων, πολιτικών νεολαιών και κινήσεων, πολυγραφημένα παράνομα φύλλα της δικτατορικής περιόδου, κείμενα για την παιδεία, εφημερίδες, φυλλάδια, νεανικά περιοδικά κτλ. Αρκετά μάλιστα είναι σπάνια ή δυσεύρετα σε άλλες πρωτογενείς πηγές που απόκεινται σε παρεμφερείς και όμορους αρχειακούς φορείς.

Οι αρχειακές συλλογές, συγκροτημένες ώς τα σήμερα από οκτώ αναπτυγμένες ενότητες και από είκοσι τρεις μικρότερες προσφορές (33 δωρητές), έχουν υποστεί τη βασική αρχειονομική επεξεργασία (καταγραφή, ταξινόμηση, περιγραφή) και αποδίδονται, χωρίς κανένα περιορισμό, στην έρευνα.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΜΙΑΝ

  • Επισήμανση, συγκέντρωση, επεξεργασία, διαχείριση, διατήρηση και αξιοποίηση παντός είδους τεκμηριωτικού υλικού που αναφέρεται, αποκλειστικά αλλά όχι περιοριστικά, στα κινήματα και τη δράση της ελληνικής νεολαίας της μεταπολεμικής περιόδου μέχρι τη μεταπολίτευση (1950–1974), χωρίς αυτό, βέβαια, να αποκλείει την αποδοχή προσφορών που αναφέρονται σε προ και μετά γειτονικές περιόδους.
  • Επικέντρωση στη συλλογή, κυρίως μέσω δωρεών, τεκμηρίων που έχουν διασώσει όσοι συμμετείχαν, άμεσα ή έμμεσα, στα γεγονότα, στις νεανικές οργανώσεις και τα κινήματα της αναφερόμενης εποχής ή που έχουν συλλέξει διάφοροι ιδιώτες. Όσον αφορά το πρωτογενές υλικό και για την εξασφάλιση της αυθεντικότητας του περιεχομένου των συλλογών, θα επιδιώκεται, στο μέτρο του δυνατού, η κατάθεση πρωτότυπων τεκμηρίων και όχι αναπαραγωγών τους.
  • Σεβασμός στους όρους που θέτουν οι δωρητές, όταν αυτοί μπορούν να ικανοποιηθούν με τα μέσα που διαθέτει η Εταιρεία ή δεν παρακωλύουν τη διακηρυγμένη πολιτική της.
  • Οι αρχειακές συλλογές της ΕΜΙΑΝ ταξινομούνται και περιγράφονται σύμφωνα με τους βασικούς αρχειονομικούς κανόνες και τα πρότυπα που έχει θεσπίσει το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, στο βαθμό που εξυπηρετείται ο γενικότερος στόχος της ενιαίας παρουσίασής τους και διευκολύνεται η χρήση τους. Στο βαθμό που επιτρέπουν οι πόροι της Εταιρείας, θα αξιοποιηθεί η σύγχρονη τεχνολογία στη διαχείριση, επεξεργασία, διατήρηση και αξιοποίηση του περιεχομένου των συλλογών, ώστε να ικανοποιούνται πιο αποτελεσματικά τα ποικίλα ερευνητικά ενδιαφέροντα.
    Η πολιτική προσκτήσεων της ΕΜΙΑΝ δεν έχει χαρακτήρα ανταγωνιστικό, αλλά συμπληρωματικό με αντίστοιχες πρωτοβουλίες συναφών αρχειακών φορέων και ιδρυμάτων.
  • Τα ταξινομημένα αρχεία της Εταιρείας είναι ανοικτά και προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, χωρίς κανενός είδους περιορισμό και διάκριση, στο πνεύμα των σχετικών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας και του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο κανονισμού του αναγνωστηρίου.
  • Συνεργασία με άλλους αρχειακούς φορείς και συναφή ιδρύματα, στη βάση της ισότητας και της αμοιβαίας συνεργίας.
  • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών από κοινού με διάφορα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και αρχειακά ιδρύματα για την επισήμανση, την επεξεργασία, την αξιοποίηση και την προβολή των πηγών της ιστορίας της ελληνικής νεολαίας. Συνεργασία για την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και την εκπόνηση ποικίλων ερευνητικών εργασιών με περιεχόμενο την αριστερή νεολαία και γενικότερα την πορεία της ελληνικής νεολαίας (οργανώσεις, κινήματα, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, κοινωνική δραστηριότητα κλπ.) τον εικοστό αιώνα.
  • Οι ιστορικοί, οι ερευνητές, τα μέλη, οι φίλοι της Εταιρείας και το γενικότερα ενδιαφερόμενο κοινό μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν ελεύθερα το επεξεργασμένο υλικό, σύμφωνα με τους όρους των δημοσιοποιημένων κανονισμών αναγνωστηρίου και αναπαραγωγής υλικού της ΕΜΙΑΝ.

Συλλογες, αναπτυγμένες »
Συλλογές, μικρές »
Φωτοσυλλογές »
Περιοδικά, εφημερίδες, εκδόσεις »
Συλλογή αφισών »
Προφορικές ιστορίες »
Οι δωρητές αρχειακού υλικού »
Index περιεχομένων των συλλογών »