ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαδικασία χορήγησης άδειας για αναπαραγωγή αρχειακού υλικού της ΕΜΙΑΝ με ίδια μέσα του ενδιαφερομένου

Για οποιουδήποτε είδους αναπαραγωγή αρχειακών τεκμηρίων από την ΕΜΙΑΝ (χειρόγραφα-έντυπα-φωτογραφίες κ.ά.), με ίδια μέσα του ενδιαφερομένου, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

  1. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΙΑΝ δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα αναπαραγωγής του υλικού.
  2. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται το αρχειακό υλικό, ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η αναπαραγωγή του, το όνομα του χρήστη και του υπευθύνου της έκδοσης. Στην περίπτωση κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών παραγωγών πρέπει να αναγράφεται το όνομα του παραγωγού και του τηλεοπτικού σταθμού. Πρέπει επίσης να σημειώνεται ο αριθμός των τεκμηρίων/φωτογραφιών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
  3. Η φωτογραφική/ψηφιακή/κινηματογραφική λήψη γίνεται σε ώρες που το αναγνωστήριο της Εταιρείας δεν λειτουργεί για το κοινό. Οι λήψεις γίνονται κάθε Τετάρτη – κατόπιν συνεννοήσεως – και ώρα 16.30 μ.μ. έως 18.30 μ.μ.
  4. Η όλη διαδικασία γίνεται παρουσία του αρχειονόμου της ΕΜΙΑΝ ή άλλου αρμοδίου της Εταιρείας, ο οποίος φροντίζει να μην υπάρξει φθορά του διατεθέντος υλικού. Σε περίπτωση μάλιστα που διαπιστώσει ότι ο τρόπος της αναπαραγωγής προκαλεί φθορά στο υλικό, διακόπτει τη διαδικασία.
  5. Ο χρήστης ή ο ενδιαφερόμενος φορέας δεσμεύεται να αναγράφει σε υπότιτλο/παραπομπή/υποσημείωση της δημοσίευσης/έκδοσης ή της κινηματογραφικής/τηλεοπτικής παραγωγής την επωνυμία της Εταιρείας, “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ”.
  6. Το υλικό αποτελεί ιδιοκτησία της ΕΜΙΑΝ. Ως εκ τούτου ισχύουν όλες οι νομικές διατάξεις περί άδειας παραχώρησης χρήσης και περί πνευματικής ιδιοκτησίας, που απαγορεύουν ρητά στο χρήστη την παραχώρηση και εμπορία σε τρίτους υλικού που απόκειται στις αρχειακές συλλογές της ΕΜΙΑΝ.
  7. Αντίγραφα των ψηφιακών αναπαραγωγών, τα αρνητικά των φωτογραφιών καθώς και ένα αντίγραφο της έκδοσης ή της κινηματογραφικής / τηλεοπτικής παραγωγής κατατίθενται στα αρχεία της ΕΜΙΑΝ.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΙΑΝ