ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 1. Οι ερευνητές/αναγνώστες οφείλουν προσερχόμενοι, αφού υπογράψουν στο βιβλίο επισκεπτών, να αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους, την ταχυδρομική διεύθυνση και το τηλέφωνό τους.
 2. Οι ερευνητές που επιθυμούν να μελετήσουν τεκμήρια από τα αρχεία ή βιβλία από τη βιβλιοθήκη της ΕΜΙΑΝ πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που υπάρχει για το σκοπό αυτό. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης η αποδοχή από τον αιτούντα του κανονισμού λειτουργίας του Αναγνωστηρίου της ΕΜΙΑΝ.
 3. Η αίτηση εγκρίνεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Μετά την έγκριση της αίτησης ο ερευνητής μπορεί να μελετά το αρχειακό και βιβλιακό υλικό της ΕΜΙΑΝ.
 4. Οι ερευνητές παρακαλούνται να αφήνουν τα προσωπικά τους είδη (χαρτοφύλακες, παλτά, τσάντες κλπ.) στον ειδικό χώρο που έχει προβλεφθεί στο Αναγνωστήριο.
 5. Τα αρχειοστάσια και τα βιβλιοστάσια της Εταιρείας δεν είναι προσιτά στους αναγνώστες.
 6. Η μελέτη των αρχείων και των βιβλίων γίνεται αποκλειστικά στο Αναγνωστήριο της ΕΜΙΑΝ. Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός.
 7. Στο Αναγνωστήριο δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η χρήση κινητών τηλεφώνων, αναψυκτικών ή τροφίμων.
 8. Ο ερευνητής συμπληρώνει ένα ειδικό τριπλότυπο δελτίο για το υλικό που κάθε φορά μελετά (κουτί, φάκελο, έντυπο).
 9. Επειδή το προς μελέτη αρχειακό και βιβλιακό υλικό είναι συνήθως μοναδικό και ευαίσθητο, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε σημείωση στο υλικό. Επίσης οι αναγνώστες οφείλουν να το χειρίζονται με προσοχή και να αποφεύγεται η διατάραξη της τάξης των τεκμηρίων στις περιπτώσεις των λυτών εγγράφων.
 10. Έως ότου επιστραφούν στον υπεύθυνο του Αναγνωστηρίου τα τεκμήρια και τα βιβλία που ζητήθηκαν, οι ερευνητές είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την ακεραιότητά τους.
 11. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι βιβλίο ή χειρόγραφο έχει κακοποιηθεί ή έχει απομακρυνθεί από το χώρο του Αναγνωστηρίου, ο υπαίτιος της πράξης αυτής χάνει το δικαίωμα να εισέρχεται στους χώρους της Εταιρείας.
 12. Οι ερευνητές που χρειάζεται να έχουν μαζί τους δικά τους βιβλία οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά τον υπεύθυνο του Αναγνωστηρίου.
 13. Δεν επιτρέπεται η χρήση φορητών φωτοτυπικών και φωτογραφικών μηχανών.
 14. Φωτοτυπίες από έντυπα γίνονται από την υπηρεσία των αρχείων της ΕΜΙΑΝ. Παραδίδονται στον αναγνώστη μία ή δύο εργάσιμες ημέρες μετά την παραγγελία. Δεν μπορούν να υπερβαίνουν τo 10% ανά έντυπο. Επίσης δεν επιτρέπεται η συνολική αναπαραγωγή βιβλίων.
 15. Για να προφυλαχθούν από τη φθορά τα κάθε μορφής χειρόγραφα τεκμήρια, τα δακτυλόγραφα καθώς και τα σπάνια έντυπα, βιβλία, φυλλάδια, περιοδικά και εφημερίδες, δεν φωτοτυπούνται. Ο ερευνητής που επιθυμεί να αποκτήσει αντίγραφα μπορεί να ζητήσει από τον υπεύθυνο του Αναγνωστηρίου τη φωτομηχανική τους αναπαραγωγή, με φωτογραφική μηχανή ή σκάνερ, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος.
 16. Η παραγγελία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 αρχειακές μονάδες. Σε κάθε περίπτωση, η παραγγελία δεν μπορεί να καλύπτει απόλυτα μια αρχειακή μονάδα άνω των δέκα σελίδων και πέραν του 5% των μεγάλων μονάδων.
 17. Για τη δημοσίευση αρχειακού και φωτογραφικού υλικού, ο αναγνώστης πρέπει να συμβουλεύεται τον “Κανονισμό χορήγησης άδειας για αναπαραγωγή αρχειακού υλικού της ΕΜΙΑΝ με ίδια μέσα του ενδιαφερομένου”.
 18. Οι ερευνητές που χρησιμοποιούν σε μελέτες τους τεκμήρια προερχόμενα από τα αρχεία της ΕΜΙΑΝ παρακαλούνται να καταθέτουν στη Βιβλιοθήκη της Εταιρείας ένα αντίτυπο της εργασίας τους.
 19. Οι ερευνητές που μελετούν στο Αναγνωστήριο της Εταιρείας παρακαλούνται να εργάζονται με τρόπο που δεν θα παρεμποδίζει την εργασία των υπολοίπων ερευνητών / αναγνωστών.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΙΑΝ