ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΕΜΙΑΝ

ΑΡΘΡΟ 1
Ίδρυση-Επωνυμία-Σφραγίδα

1. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία “Φίλοι της Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας” και με τον διακριτικό τίτλο “Φίλοι της ΕΜΙΑΝ”.

2. Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο του.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

1. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων και τα γραφεία του στην οδό Μαυρομιχάλη 52, 3ος όροφος.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, τα γραφεία του μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο, καταλληλότερο κατά την κρίση του, χώρο.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός-Μέσα

1. Σκοπός του Σωματείου είναι η υλική και ηθική ενίσχυση καθώς και η κάθε άλλου είδους συνδρομή και υποστήριξη των δραστηριοτήτων της μη κερδοσκοπικής αστικής εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ)».

2. Κύρια μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι:

α. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση και προβολή, προς κάθε κατεύθυνση, του αρχειακού υλικού και του έργου της ανωτέρω μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

β. Η προσφορά κοινωνικού έργου μέσω της καλλιέργειας και προαγωγής, με κάθε νόμιμο μέσο, της ιστορικής γνώσης που αφορά τα κινήματα της νεολαίας και τις νεολαιίστικες οργανώσεις στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα.

γ. H συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με το Σωματείο «Φίλοι της ΕΜΙΑΝ» καθώς και με την «Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ)».

δ. Η αναζήτηση πόρων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα κάθε είδους, με αποκλειστικό σκοπό την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της ανωτέρω εταιρείας (ΕΜΙΑΝ).

ε. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προώθηση των σκοπών του σωματείου (ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια, σεμινάρια, προγράμματα τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης κ.ά.).

στ. Η έκδοση βιβλίων και λοιπών εντύπων καθώς και η πώληση και η διάθεση των διαφόρων εκδόσεων της ΕΜΙΑΝ.

3. Για την επίτευξη των στόχων του σωματείου δημιουργούνται επιτροπές δράσης και κύκλοι συνεργατών στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Επίσης, ομάδες νέων με ιδιαίτερο αντικείμενο την ιστορική προβολή των κινημάτων της νεολαίας και τη μελέτη γενικότερα των σύγχρονων προβλημάτων της νεολαίας και των κινημάτων της στη χώρα μας.

ΑΡΘΡΟ 4
Μέλη

α. Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε δηλώσει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και αφού υποβάλει αίτηση, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

β. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου ή έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στους αγώνες της αριστερής και δημοκρατικής νεολαίας.

ΑΡΘΡΟ 5
Πόροι-Συνδρομές

1. Πόροι του σωματείου είναι:

α. Οι υποχρεωτικές ετήσιες συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών.

β. Τα εισοδήματα από την περιουσία του σωματείου.

γ. Οι τυχόν επιχορηγήσεις από το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους φορείς.

δ. Τα έσοδα από δωρεές, επιχορηγήσεις, χορηγίες, εράνους, κληρονομιές, κληροδοσίες, καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

ε. Τα κάθε είδους δικαιώματα του σωματείου από τη διάθεση και πώληση των εντύπων του καθώς και των εκδόσεων της ΕΜΙΑΝ.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται το ύψος των ετήσιων συνδρομών των μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 6
Αποχώρηση-Διαγραφή μέλους

1. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο οποτεδήποτε γνωστοποιώντας τη βούλησή του εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος παραβιάζει το παρόν Καταστατικό ή δεν συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου ή παραβλάπτει εν γένει τα συμφέροντα του Σωματείου, καλείται εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο να συμμορφωθεί μέσα σε τακτή προθεσμία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να παραπέμψει το εν λόγω μέλος στη Γενική Συνέλευση με το ερώτημα της διαγραφής αφού του δώσει προηγουμένως τη δυνατότητα να παράσχει τις αναγκαίες εξηγήσεις.

3. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παραπομπή στη Γενική Συνέλευση ενός μέλους με το ερώτημα της διαγραφής λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των μελών του, ήτοι με απόφαση επτά (7) τουλάχιστον μελών.

4. Τα μέλη του Σωματείου που αποχωρούν ή διαγράφονται δεν έχουν καμία απαίτηση επί της περιουσίας του Σωματείου. Τα εξερχόμενα μέλη ευθύνονται έναντι του Σωματείου για τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν καθ’ όν χρόνο ήσαν μέλη, καθώς και για κάθε ζημία που προξένησαν στην περιουσία του.

ΑΡΘΡΟ 7
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται άλλως από το νόμο. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση:

α) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου

β) Εγκρίνει τον απολογισμό και προγραμματισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τον ισολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και τον προϋπολογισμό του Σωματείου

γ) Απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη

δ) Ανακαλεί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ε) Τροποποιεί το Καταστατικό

στ) Αποφασίζει τη διάλυση του Σωματείου.

2. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα 1α-1δ λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ για τις αποφάσεις στα θέματα 1ε-1στ απαιτείται πλειοψηφία 3/4 των μελών της Γενικής Συνέλευσης, η οποία για να έχει στην περίπτωση αυτή απαρτία πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 2/3 των εχόντων δικαίωμα ψήφου ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου.

4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και έκτακτα οποτεδήποτε, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν το ζητήσει το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου, με γραπτή αίτησή τους στην οποία ορίζονται και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σ’ ένα μήνα το αργότερο μετά την υποβολή της αίτησης.

5. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως και με κάθε πρόσφορο μέσο προς τα μέλη του Σωματείου οκτώ (8) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων πρέπει να ορίζει με σαφήνεια τον τόπο, την ημερομηνία και ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

6 Εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούνται αυξημένα ποσοστά στην απαρτία, η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η κατά τα ανωτέρω απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μετά από μία εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον αυτό τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει με όσα μέλη του Σωματείου και αν παρίστανται.

ΑΡΘΡΟ 8
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

α) τον πρόεδρο
β) τον αντιπρόεδρο
γ) τον γραμματέα
δ) τον ειδικό Γραμματέα
ε) τον ταμία και
στ) τέσσερα μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση, μεταξύ των μελών του Σωματείου. Οι τρεις πρώτοι επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη και καλούνται κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν να αντικαταστήσουν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλει παραίτηση ή κωλύεται οριστικά να ασκήσει τα καθήκοντά του. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ τακτικών και αναπληρωματικών μελών, η σειρά τους καθορίζεται με κλήρωση από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του. Μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες μέρες από την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του μέλους του που πλειοψήφισε, και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο,τον γραμματέα, τον ειδικό γραμματέα και τον ταμία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, πάντοτε ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, τακτικά μεν κάθε μήνα και έκτακτα οποτεδήποτε. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και ύστερα από αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η άποψη με την οποία τάχθηκε ο πρόεδρος, εκτός αν αυτός, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, θεωρήσει το θέμα σε εκκρεμότητα, οπότε αυτό επανασυζητείται στην επόμενη συνεδρίαση.

6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της ΕΜΙΑΝ που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της τελευταίας.

7. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δημόσιες, εκτός ειδικών περιπτώσεων, για τις οποίες αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 9
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται την περιουσία του. Συζητεί και αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα του Σωματείου, μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, προγραμματίζει τις δραστηριότητες του, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό, καθορίζει τη μισθοδοσία και προβαίνει γενικά σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί υποχρεωτικά :

α. Μητρώο μελών.
β. Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ.
γ. Πρακτικά συνεδριάσεων Γ.Σ.
δ. Βιβλίο εσόδων-εξόδων.
ε. Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας.

3. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, συμβάλλεται δε εξ ονόματος και για λογαριασμό του σωματείου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης. Ο πρόεδρος συγκαλεί, μετά από απόφαση του Δ.Σ., τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Συγκαλεί επίσης τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υποχρεούται να συγκαλεί εκτάκτως το Δ.Σ. όταν το ζητήσουν τρία τουλάχιστον από τα μέλη του. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα πρακτικά και επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου. Δίνει εντολές για πληρωμή δαπανών που προβλέπει ο ετήσιος προϋπολογισμός, καθώς και των έκτακτων δαπανών που αποφασίζει το Δ.Σ. Επίσης κινεί, από κοινού με τον ταμία, τους λογαριασμούς του σωματείου. Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

4. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο πρόεδρο σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του. Αν και ο αντιπρόεδρος κωλύεται, τον πρόεδρο αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του τελευταίου.

5. Ο γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών, τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και συνυπογράφει, μαζί με τον πρόεδρο, όλα τα έγγραφα του σωματείου.

6. Ο ειδικός γραμματέας συνδράμει στο έργο του γραμματέα, τον αναπληροί, εφόσον υπάρχει ανάγκη, και αναλαμβάνει ειδικά καθήκοντα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Ο ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία που προβλέπονται από το νόμο, διαχειρίζεται τα χρήματα και την περιουσία του Σωματείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου και το δεσμεύει με την υπογραφή του μέχρι του ποσού των 5.000 (πέντε χιλιάδων) ευρώ. Για ποσά πέραν των 5.000 (πέντε χιλιάδων) ευρώ απαιτείται και η υπογραφή του προέδρου. Το ύψος του ως άνω ποσού, των 5.000 (πέντε χιλιάδων) ευρώ, μπορεί να τροποποιείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τις εισφορές, τις συνδρομές και κάθε έσοδο του σωματείου και εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών σε διπλότυπα. Επίσης καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό τα χρήματα του σωματείου, κάθε φορά που ξεπερνούν ένα ελάχιστο ποσό που κρατεί για άμεσες ανάγκες και το οποίο καθορίζεται από το Δ.Σ. Σε απουσία του αντικαθίσταται από άλλο μέλος του Δ.Σ που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Αμέσως μετά την συγκρότησή του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε κατανομή αρμοδιοτήτων του μεταξύ των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 10
Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει, μεταξύ των μελών του Σωματείου, τριμελή (3μελή) Εξελεγκτική Επιτροπή με διετή θητεία.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπει αν αυτή συμφωνεί με τις διατάξεις των νόμων, του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και υποβάλλει γραπτά στη Γενική Συνέλευση την έκθεσή της για τον έλεγχο της διαχείρισης του Σωματείου και πρόταση για την απαλλαγή του Δ.Σ. από την ευθύνη της διαχείρισης. Στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται, για το λόγο αυτό, όλα τα βιβλία και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11
Αρχαιρεσίες-Ψηφοφορίες

1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται από τριμελή (3μελή) εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση και προεδρεύεται από ένα από τα μέλη της.

2. Στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, κάθε μέλος του Σωματείου που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να παραχωρήσει, με γραπτή εξουσιοδότηση, το δικαίωμα ψήφου του σε ένα άλλο μέλος. Κάθε παρευρισκόμενο μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει μόνον ένα ακόμη. 0 αριθμός των αντιπροσωπευόμενων συνυπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας που απαιτείται από το Καταστατικό κατά περίπτωση.

3. Κατά τις αρχαιρεσίες κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να ψηφίσει με σταυρό προτίμησης μέχρι τέσσερις (4) υποψηφίους για το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12
Διαχειριστική περίοδος

1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2. Την 31η Δεκεμβρίου συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο απολογισμός και ο ισολογισμός της διαχείρισης και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.

ΑΡΘΡΟ 13
Διάλυση του Σωματείου

Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την οποία απαιτείται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 7, παρ. 3. Αν διαλυθεί οπωσδήποτε το Σωματείο, διενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό και με τις λοιπές περί σωματείων διατάξεις. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία που απομένει περιέρχεται στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ)».

Άρθρο 14

Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από δεκατέσσερα (14) άρθρα, εγκρίθηκε και υπογράφηκε σήμερα, 26 Ιανουαρίου 2011 από τους ιδρυτές και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα οικεία βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ