ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΜΙΑΝ

Το Καταστατικό της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ)», μετά την τελευταία τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίησή του, στις 30/11/2018, έχει ως εξής:

 

AΡΘΡΟ 1

Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η εξής: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» και διακριτικός τίτλος Ε.Μ.Ι.Α.Ν.

Η εταιρία διαθέτει σφραγίδα με την επωνυμία της.

 

 

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη των Αθηνών και τα γραφεία της η οδός Λέκκα, αριθμός 22. Με απόφαση δε της εταιρείας τα γραφεία μπορούν να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε άλλο χώρο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοποί της εταιρείας είναι 1) Η συγκέντρωση, διαφύλαξη ταξινόμηση και περιγραφή αρχείων και κάθε είδους τεκμηριωτικού υλικού των οργανώσεων της Ελληνικής Νεολαίας, στα οποία θα έχει ελεύθερη πρόσβαση οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος. 2) Η προώθηση της μελέτης της Ιστορίας των οργανώσεων της Ελληνικής Νεολαίας, και ιδιαίτερα της Αριστερής, και η ανάδειξη της δράσης και της συμβολής τους στην πολιτική ζωή, στους κοινωνικούς αγώνες, στον αγώνα για τη Δημοκρατία και τη διάδοση των αριστερών ιδεών κατά τον εικοστό αιώνα, καθώς και η συστηματική πληροφόρηση του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα της Νεολαίας για την ιστορία του Αριστερού Κινήματος της Νεολαίας. 3) Η ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών με πανεπιστημιακά και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιες βιβλιοθήκες και αρχεία, ερευνητικά και πολιτιστικά κέντρα και κυρίως με συγγενείς φορείς, όπως τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967–1974, ο Χώρος Μνήμης για την Αντιδικτατορική Αντίσταση 1967–1974 στη Θεσσαλονίκη, η Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων και άλλοι.».

Οι σκοποί της εταιρείας δεν είναι κερδοσκοπικοί.

Η εταιρεία με το έργο της θα υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τους πιο πάνω στόχους με μέσα που θα αποβλέπουν στη συντήρηση της ιστορικής μνήμης, δηλαδή με παραγωγή και διάθεση εκδόσεων, περιοδικών και λοιπών δημοσιεύσεων ενημερωτικού χαρακτήρα, με δημόσιες συζητήσεις, ομιλίες, εκθέσεις αρχειακού υλικού, κινηματογραφικές προβολές, συναυλίες και λοιπές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσιπενταετής. Αρχίζει από την 21η Ιανουαρίου 2000 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2025.

 

 

ΑΡΘΡΟ 5

Η περιουσία της εταιρείας ανήκει αποκλειστικά σε αυτή. Αποτελείται από τις εισφορές των μελών της, από τις δωρεές και τις πάσης φύσεως εισφορές αυτών ή τρίτων. Επίσης αποτελείται και από τις τυχόν επιδοτήσεις εκ μέρους του Δημοσίου και άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από τα εν γένει περιουσιακά δικαιώματα που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας στα πλαίσια της πραγματώσεως των σκοπών της.

Τα μέλη της εταιρείας συνεισέφεραν στο εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των 30 ΕΥΡΩ ο καθένας. Το συνολικό κεφάλαιο που σχηματίστηκε ανέρχεται στο ποσό των 1.830 ΕΥΡΩ. Η ευθύνη των μελών εξικνείται μέχρι το ποσό της εισφοράς τους.

Νέο μέλος της εταιρείας γίνεται όποιος/α υποβάλει αίτηση η οποία εγκρίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. με πλειοψηφία 2/3. Για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας δημιουργούνται κύκλοι συνεργατών και φίλων χωρίς αναγκαία οι συνεργάτες ή οι φίλοι αυτοί να είναι μέλη της εταιρείας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6

Η εταιρεία διοικείται από τη συνέλευση των μελών. Η συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα και τις δραστηριότητες της εταιρείας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Σε κάθε περίπτωση η Γ.Σ. συνέρχεται μία φορά το χρόνο και βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του μισού (50%) των μελών της συμπεριλαμβανομένων και των απόντων που έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται με εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες όμως δε μπορεί να είναι περισσότερες της μιας για κάθε παρόν μέλος.

Η συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του 15μελούς Δ.Σ., που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αναπληρωτή πρόεδρο, τον γενικό γραμματέα, τον ειδικό γραμματέα, το διαχειριστή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και εννέα (9) μέλη. Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τη σύγκληση της συνέλευσης. Τα μέλη ειδοποιούνται για τη σύγκλησή της από τον γενικό γραμματέα. Για όλα τα θέματα στον ενδιάμεσο των συνελεύσεων χρόνο αποφασίζει το Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Μαζί με τα δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη. Το Δ.Σ. συνέρχεται τουλάχιστον 6 φορές το χρόνο, μετά από πρόσκληση του προέδρου και του γενικού γραμματέα και στο ενδιάμεσο διάστημα το προεδρείο (πρόεδρος, αναπληρωτής πρόεδρος, γενικός γραμματέας, ειδικός γραμματέας, διαχειριστής, υπεύθυνος επικοινωνίας) εργάζεται για την υλοποίηση των αποφάσεων του.

Εκλέγεται επίσης από τη Γ.Σ. τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή των οικονομικών της εταιρείας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανατίθεται στο Διαχειριστή ο οποίος ενεργεί επ’ ονόματι του νομικού προσώπου της εταιρίας, την οποία δεσμεύει υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλα τα οικονομικά θέματα.

Πρόεδρος Δ.Σ. ορίζεται ο Θανάσης Καλαφάτης

Αναπληρωτής Πρόεδρος ορίζεται η Λαοκρατία Λάκκα

Γενικός Γραμματέας ορίζεται ο Ζήσιμος Συνοδινός

Ειδικός Γραμματέας ορίζεται ο Στάθης Κουτρουβίδης

Διαχειριστής ορίζεται η Αθηνά Νικολάου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας ορίζεται ο Νίκος Κιάος

και τακτικά μέλη ορίζονται οι: Νίκος Αναστασόπουλος, Γιάνης Γιανουλόπουλος, Κωστής Γιούργος, Χαράλαμπος Κοβάνης, Βασίλειος Κωστόπουλος, Μιχάλης Μωραϊτίδης, Ηλίας Νικολόπουλος, Δέσποινα Παπαδημητρίου και Φιλοποίμην Παπούλιας. Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι: Μαρία Βλασσοπούλου, Ντετιόν Γκοτσάι, Βαρβάρα Μανταίου, Ανδρέας Μάρκου και Αντώνης Πατέλης.

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζονται οι: Κώστας Κατσάπης, Παύλος Κλαυδιανός και Γεώργιος Μούκας.

Ο εκάστοτε πρόεδρος δικαιούται να παραιτείται οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται η επίκληση από μέρους του σπουδαίου λόγου.

Ουδεμία διανομή περιουσίας μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρίας ή κατά τη διάλυσή της. Τα μέλη δε μπορούν να απασχολούνται με σύμβαση εργασίας με την εταιρία. Επιτρέπεται όμως η σύναψη συμβάσεως έργου. Τα τυχόν πέραν της συνεισφοράς των εταίρων κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας διατίθενται τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρίας όσο και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης από τα αρμόδια όργανα προς πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.

 

 

ΑΡΘΡΟ 8

Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της εταιρείας, αυτή τελεί αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και χρέη εκκαθαριστή εκτελεί ο τελευταίος Διαχειριστής της. Τα θετικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας διατίθενται για την επίτευξη του ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού που κρίνεται με απόφαση της Γ.Σ. και με ειδική πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

 

 

ΑΡΘΡΟ 9

Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, πτωχεύσεως ή αποχωρήσεως για οποιοδήποτε λόγο οιουδήποτε μέλους της εταιρίας, αυτή δεν λύεται αλλά συνεχίζεται με τα υπόλοιπα μέλη.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10

Οι λογαριασμοί της εταιρείας και τα βιβλία της, που βρίσκονται πάντα στη διάθεση των εταίρων, κλείνονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και λήγει κάθε εταιρική χρήση. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2001.

 

 

ΑΡΘΡΟ 11

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αποφασίζεται με απόφαση των 2/3 των παρόντων μελών της εταιρείας τα οποία μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις της εταιρείας δι’ αντιπροσώπου, ο οποίος νομιμοποιείται με γραπτή εξουσιοδότηση του απόντος. Η εξουσιοδότηση μπορεί να περιέχει δέσμευση για την ψήφο του αντιπροσώπου σύμφωνα με την εκφρασμένη γνώμη του αντιπροσωπευόμενου στην εξουσιοδότησή του.

 

 

ΑΡΘΡΟ 12

Όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. λαμβάνονται με ονομαστική ψηφοφορία εκτός από την εκλογή του Δ.Σ. που γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

 

Τα μέλη